Helpline #

Right of Information Act

Adresses

 • Controller of Rationing, Head Office, Mumbai. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, A Region, Parel. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, D Region, Andheri. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, E Region, Wadala. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, F Region, Thane. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, G Region, Kandivali. View PDF

Maharashtra Right to Public Services Ordianance 2015

 • Notification about Maharashtra Right to Public services Ordinance 2015 View PDF
 • सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मधील अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अतंर्गत सुधारणा विधेयक

 • प्रसिध्दीपत्रक सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मधील अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अतंर्गत सुधारणा विधयक View PDF
 • लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवर्स्थेअंतर्गत सुधारित धान्य वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतुक करुन त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीची कंत्राटे निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना.

  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राट 1120/प्र.क्र.106/ना.पु.16-अ, दिनांक 15 जानेवारी, 2021

 • Deputy Controller of Rationing, D Region, Andheri.अतिरिक्त ताप्तुरती वाहने ड परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, E Region, Wadala. अतिरिक्त ताप्तुरती वाहने ई परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, G Region, Kandivali.अतिरिक्त ताप्तुरती वाहने ग परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, F Region, Thane.अतिरिक्त ताप्तुरती वाहने फ परिमंडळ View PDF
 • अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राट 1120/प्र.क्र.106/ना.पु.16-अ, दिनांक 15 जानेवारी, 2021

 • Deputy Controller of Rationing,A Region,Parel.स्वमालकीची वाहने अ परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing,D Region,Santacruz.स्वमालकीची वाहने ड परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing,E Region,Wadala.स्वमालकीची वाहने ई परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing,F Region,Thane.स्वमालकीची वाहने फ परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing,G Region,Kandivali.स्वमालकीची वाहने ग परिमंडळ View PDF