Helpline #

Right of Information Act

Adresses

 • Controller of Rationing, Head Office, Mumbai. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, A Region, Parel. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, D Region, Andheri. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, E Region, Wadala. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, F Region, Thane. View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, G Region, Kandivali. View PDF

>Maharashtra Right to Public Services Ordianance 2015

 • Notification about Maharashtra Right to Public services Ordinance 2015 View PDF
 • >सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मधील अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अतंर्गत सुधारणा विधेयक

 • प्रसिध्दीपत्रक सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 19 मधील अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 अतंर्गत सुधारणा विधयक View PDF
 • >लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवर्स्थेअंतर्गत सुधारित धान्य वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतुक करुन त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीची कंत्राटे निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना.

  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कंत्राट 1120/प्र.क्र.106/ना.पु.16-अ, दिनांक 15 जानेवारी, 2021

 • Deputy Controller of Rationing, D Region, Andheri.अतिरिक्त ताप्तुरती वाहने ड परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, E Region, Wadala. अतिरिक्त ताप्तुरती वाहने ई परिमंडळ View PDF
 • Deputy Controller of Rationing, G Region, Kandivali.अतिरिक्त ताप्तुरती वाहने ग परिमंडळ View PDF